MEMBERS OF 2B
Class Teacher: Mrs.B.S.Perera

Mihindu
AmaradasaPrasanna
BalasuriyaPriyantha
EdussuriyaNishan
HewamallikaShamal
Perera